Luft
Spacer - all rights reserved by Hjemmeside fabrikken

Vedtægter

Hent vedtægter som .pdf Denne side indeholder foreningens gældende vedtægter. Du kan også hente foreningens vedtægter som .pdf fil via ikonet her, eller du kan læse dem her på siden. Foreningens vedtægter kan kun ændres gennem afstemning ved enten en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.

§1

Foreningens navn er Hellerup SkydeSelskab. Foreningen har hjemsted i Københavns kommune. Foreningen tegnes af formanden eller to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i fællesskab. Dog kan kassereren tegne foreningen for beløb op til 20.000,00 DKK.

§2

Foreningens  formål  er  at  dygtiggøre  medlemmerne i skydeidræt  ved ugentlige træninger  under  kammeratlige  former  samt at deltage i og arrangere skydekonkurrencer.
Foreningen er tilknyttet Københavns Skytte Forbund under Dansk Skytte Union (D.Sky.U) og dermed Danmarks Idræts-Forbund. Foreningen er desuden tilsluttet DGI København skydning under DGI-skydning.

§3

Foreningens godkendelse til at give transporttilladelser og våbenpåteg-ninger til foreningens medlemmer gives af: Københavns Politi, 'Bevilling & Tilladelser'. Tilladelserne gives på grundlag af bestemmelserne i våbenloven samt anvisninger fra Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV).

§4

Foreningen skal tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis bestyrelsen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.

§5

Foreningen er underkastet de for Dansk Skytte Union og Københavns Skytte Forbund til enhver tid fastsatte love og vedtægter, og hvor intet nærmere er fastsat i foreningens vedtægter, er unionens og forbundets love og vedtægter gældende. Foreningen er ligeledes underkastet de for DGI-skydning gældende vedtægter.

§6

I foreningen kan optages personer enten som aktive eller som passive medlemmer. Sidstnævnte har ikke stemmeret og kan normalt ikke deltage i de ordinære skydninger. Med bestyrelsens samtykke kan nye medlemmer optages i foreningen.

§7

Ved optagelse i foreningen betales et indskud. Indskuddets og med- lemskontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Såfremt et medlem måtte komme i restance ud over regnskabsåret, kan den pågældende efter bestyrelsens skøn stryges som medlem og vil kun kunne genindtræde som medlem efter betaling af restancen og med bestyrelsens samtykke . Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler herfor, bevilge kontingent- nedsættelse/-frihed for et kortere tidsrum, ligesom den er bemyndiget til i enkelte tilfælde at bevilge økonomiske lettelser for unge studeren- de og lignende. Eventuel udmeldelse af foreningen skal ske til bestyrelsen.

§8

Foreningen ledes af en bestyrelse med ansvar overfor generalforsam- lingen. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og fem bestyrel- sesmedlemmer, herudover en suppleant, to revisorer samt en revisor- suppleant, der alle vælges på den ordinære generalforsamling således: Formand, kasserer og de fem bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen. Suppleanten, de to revisorer og revisorsuppleanten for et år ad gangen. Formanden plus to bestyrelsesmedlemmer eller kassereren plus tre be- styrelsesmedlemmer afgår årligt på skift. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og øvrige poster. Bestyrelsen kan efter ønske og behov nedsætte de for forening- ens virke nødvendige udvalg bestående af medlemmer i eller udenfor bestyrelsen. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske skriftligt ved bestyrelsens foranstaltning med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal - fuldt udarbejdet og mo- tiveret - være foreningens formand i hænde senest 1. april. Det skal af dagsordenen tydeligt fremgå, hvilke sager og eventuelle for- slag fra bestyrelsen eller medlemmerne, der vil komme til behandling. Generalforsamlingen er, uden hensyn til antal mødte medlemmer, beslut- ningsdygtig for så vidt angår dagsordenen og de til samme evt. stillede ændringsforslag. Samtlige sager, bortset fra de i § 13 nævnte, afgøres ved simpel stemme- flerhed. Kun medlemmer, der ikke er i restance, har stemmeret. Over de på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder behandlede sager og vedtagne beslutninger føres en kort beretning i forhandlingsprotokol- len af sekretæren.

§9

Bestyrelsen foranlediger i årets løb afholdt mesterskaber og evt. andre skydekonkurrencer i de skydearter, foreningen normalt deltager i. End- videre arrangerer bestyrelsen præmie-, serie-, handicap-, korrespon- danceskydninger og lignende i den udstrækning, der skønnes at være behov og interesse for. Våben- og skydeinstruktion gennemføres ved bestyrelsens foranstalt- ning i størst muligt omfang. Skyderegler og andre nødvendige meddelelser om foreningens arrange- menter udarbejdes og bekendtgøres af bestyrelsen, der endvidere leder skydningerne og påser, at der hersker ro på skydestandpladsen, samt at de af D.Sky.U og DGI-skydning givne sikkerhedsbestemmelser for skyttens om-gang med skydevåben og ammunition overholdes.

§10

Foreningens medlemmer kan deltage i de af tilsluttede foreninger/for- bund/unioner arrangerede konkurrencer efter de til enhver tid gældende bestemmelser herfor. Deltagelse i konkurrencer for andre foreninger under de tilsluttede fore- ninger/forbund/unioner må kun ske med bestyrelsens samtykke.

§11

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær gene- ralforsamling skal afholdes i hvert års april kvartal med nedennævnte dagsorden:

  • 1. Valg af dirigent.
  • 2. Formanden aflægger beretning.
  • 3. Det reviderede regnskab forelægges.
  • 4. Behandling af indkomne forslag.
  • 5. Fastsættelse af indskud og kontingent.
  • 6. Valg af bestyrelse (jfr. § 8).
  • 7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
  • 8. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant.
  • 9. Eventuelt.

§12

Ekstraordinær generalforsamling kan nårsomhelst forlanges afholdt af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne over for foreningens formand fremsætter skriftligt ønske herom ledsaget af mo- tiveret forslag. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter formandens modtagelse af det skriftlige ønske. Den ekstraordinære generalforsamling skal herefter indkaldes med samme varsel, som for den ordinære general- forsamling angivet.

§13

Beslutninger om vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de frem-mødte, stemmeberettigede medlemmer ved en generalforsamling stem-mer for ændringen.

§14

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal senest 15. marts af kassereren være afgivet til revisorerne. Det reviderede regnskab skal forelægges medlemmerne på den ordinære generalforsamling. Det påhviler kassereren at opkræve medlemskontingentet i begyndelsen af det nye regnskabsår.

§15

Til æresmedlemmer kan udnævnes personer, der har ydet en særlig for- tjenstfuld indsats for foreningen og skydeidrættens fremme. Udnævnelsen foretages af bestyrelsen efter enstemmig vedtagelse. Foreningens jubilæumsnål tildeles efter 25, 40 og 50 års medlemsskab.

§16

Beslutning om at opløse foreningen kræver, at mindst 3/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer ved én i samme anledning indkaldt generalforsamling, stemmer for opløsningen. Foreningens midler skal ved en opløsning deles ligeligt mellem Dansk Skytte Union og DGI-skydning.

-oOo-

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 17. maj 1968, ændret på generalforsamlingerne  i 1975, 1989, 1993, 2003, 2005, 2008, 2009.

Senest ændret på generalforsamling den 4. maj 2015.paperfade
paperfade
facebook
twitter
mail
print
favorit
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid XHTML 1.0 Strict